Doručujeme po celé Praze a blízkém okolí.
Pobočka Praha
Obchodní podmínky
platné a účinné od 1.9.2018

1.ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.Provozovatelem internetového obchodu (dále jen „Internetový obchod“), dostupném na internetové adrese www.foodfriend.cz (dále jen „Webové stránky“), je společnost Food & Friends s.r.o., IČO: 247 25 609, se sídlem Nad Okrouhlíkem 2351/8, Praha 8 - Libeň, PSČ 180 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 169107 (dále jen „Prodávající“).
1.2.Prodávající nabízí prostřednictvím Internetového obchodu potraviny, ovoce, zeleninu a nápoje ze sortimentu Prodávajicího, jakož i obalové materiály (folie) a čistící prostředky (dále jen „Zboží“).
1.3.Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemný vztah mezi Prodávajícím a zákazníkem Internetového obchodu (dále jen „Kupující“), který s Prodávajícím prostřednictvím Internetového obchodu uzavírá kupní smlouvu o prodeji Zboží (dále jen „Kupní smlouva“), jíž jsou tyto Obchodní podmínky nedílnou součástí. Jednotlivé prodejní či marketingové akce, bonusové programy a/nebo věrnostní programy Prodávajícího se řídí samostatnými obchodními podmínkami zveřejněnými na Webových stránkách.
1.4.Odesláním Objednávkového formuláře, jak je definován níže, postupem podle článku 2.2. těchto Obchodních podmínek Kupující prohlašuje, že se před uzavřením Kupní smlouvy seznámil s těmito Obchodními podmínkami, a že s nimi výslovně souhlasí ve znění, které je platné a účinné v okamžiku odeslání Objednávkového formuláře.
1.5.Prodávající je oprávněn tyto Obchodní podmínky jednostranně měnit s tím, že veškeré vztahy Prodávajícího a Kupujícího se řídí vždy Obchodními podmínkami ve znění účinném ke dni uzavření Kupní smlouvy.
1.6.Prodávající splňuje veškeré předpoklady k prodeji Zboží vyžadované relevantními právními předpisy.

2.OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1.Internetový obchod představuje seznam Zboží nabízeného Prodávajícím, který obsahuje alespoň:
2.1.1.název Zboží;
2.1.2.popis Zboží;
2.1.3.konečnou cenu Zboží včetně DPH. Součástí ceny nejsou náklady na dopravu Zboží Kupujícímu, a toto je platná po dobu jejího zveřejnění na Webových stránkách. Výše nákladů na dopravu Zboží je na Webových stránkách uvedena samostatně a bude k celkové ceně objednávaného Zboží připočtena před odesláním Objednávkového formuláře;
2.2Kupující objednává Zboží prostřednictvím objednávkového formuláře na Webových stránkách (dále jen „Objednávkový formulář“), ve kterém je Kupující, jež je spotřebitelem, povinen pravdivě uvést alespoň:
2.2.1jméno a příjmení;
2.2.2datum narození;
2.2.3adresu trvalého bydliště;
2.2.4telefonní číslo a e-mail.
Pro případ, že Kupující není spotřebitelem, je povinen pravdivě uvést alespoň:
2.2.5jméno a příjmení, popř. název společnosti (obchodní firmu);
2.2.6datum narození, popř. IČO a DIČ;
2.2.7jméno a příjmení kontaktní osoby;
2.2.8adresu sídla;
2.2.9telefonní číslo a e-mail kontaktní osoby.
Odesláním Objednávkového formuláře kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“ Kupující potvrzuje pravdivost a úplnost vyplněných údajů.
2.3Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím je uzavřena okamžikem odeslání řádně vyplněného Objednávkového formuláře, jehož přijetí se Prodávající zavazuje potvrdit elektronickou poštou na e-mail Kupujícího uvedený v Objednávkovém formuláři.
2.4Prodávající je vždy oprávněn u Kupujícího prostřednictvím telefonu nebo e-mailu verifikovat správnost a úplnost údajů uvedených v Objednávkovém formuláři. Nepotvrdí-li Kupující na žádost Prodávajícího správnost a úplnost uvedených údajů, k objednávce Kupujícího dle Objednávkového formuláře se přihlíží, jako by nebyla odeslána.
2.5Kupní smlouva je uzavírána prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku. Náklady Kupujícího vzniklé použitím komunikačních prostředků na dálku (internetové připojení, telefon), hradí Kupující.
2.6Objedná-li si Kupující Zboží, které již Prodávající nenabízí, nebo Zboží, které Prodávající nebude schopen doručit v předem ujednané lhůtě, zavazuje se Prodávající kontaktovat Kupujícího telefonicky a/nebo e-mailem za účelem dohody o dalším postupu. Nedojde-li k dohodě, k původní objednávce Kupujícího se nepřihlíží.

3.KUPNÍ CENA A ZPŮSOB ÚHRADY

3.1Cenu za objednané Zboží včetně případných nákladů na dopravu a dalších sjednaných poplatků Kupující uhradí jedním z následujících způsobů:
3.1.1hotově při osobním odběru ve výdejním místě Prodávajícího;
3.1.2bankovním převodem.
3.2K úhradě Zboží bude Kupujícímu Prodávajícím vystavena faktura sloužící zároveň jako daňový doklad. Faktura bude Kupujícímu doručena nejpozději spolu se Zbožím.
3.3Převzetí Zboží Kupujícím je možné až po jeho úplném zaplacení, není-li ujednáno jinak. Prodávající si tímto v souladu s ustanovením § 2132 Občanského zákoníku vyhrazuje vlastnické právo ke Zboží. Kupující se stane vlastníkem Zboží teprve až po úplném zaplacení kupní ceny.
3.4Veškeré ceny v Internetovém obchodu jsou smluvními cenami. V Internetovém obchodu jsou vždy uvedeny aktuální a platné ceny v českých korunách. Uvedené ceny u jednotlivého Zboží jsou konečné, tj. včetně DPH a popřípadě dalších daní a poplatků. Toto se netýká poplatků za dopravu, dobírku a nákladů na komunikaci prostředky komunikace na dálku.
3.5Akční ceny jsou platné vždy do vyprodání zásob Zboží, které je v akci, nebo po určitou dobu, která je v Internetovém obchodu uvedena.
3.6Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím, a to zejména v případě, kdy Kupující objedná Zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému Prodávajícího, v takovém případě Prodávající o této skutečnosti Kupujícího informuje na e-mail, který Kupující uvedl v Objednávkovém formuláři.
3.7Pokud v rámci objednávky v Internetovém obchodě došlo ke zneužití osobních údajů, platební karty apod., vyhrazuje si Prodávající právo prohlásit Kupní smlouvu za neuzavřenou.

4.DOPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

4.1Kupující v Objednávkovém formuláři zvolí jeden z Prodávajícím aktuálně nabízených způsobů dopravy Zboží, jejichž přehled je uveden na Webových stránkách. Tím není vyloučena možnost ujednat podmínky dopravy Zboží odlišně od Obchodních podmínek a/nebo Kupní smlouvy.
4.2V případě volby osobního odběru Zboží je Kupující povinen vyčkat doručení potvrzující zprávy o možnosti převzetí Zboží od Prodávajícího s tím, že Zboží je možné převzít ve výdejním místě Prodávajícího, které si Kupující zvolí v Objednávkovém formuláři. Aktuálním výdejním místem Prodávajícího je jeho provozna na adrese Zahradní 360, Jeneč, PSČ 252 61. Výdej je možný od 8:00 do 14:30 hodin, v pracovní dny Pondělí- Pátek.
4.3Kupující je povinen převzít Zboží na jím určené adrese v Objednávkovém formuláři. V případě, že bude nutné Zboží z důvodů na straně Kupujícího doručovat opakovaně nebo a/nebo jiným způsobem, než jak bylo sjednáno, je Kupující povinen uhradit veškeré náklady Prodávajícího s tím spojené.
4.4Kupující je povinen při doručení zkontrolovat Zboží, zejména typ, množství a neporušenost obalů Zboží. V případě nekompletní a/nebo poškozené zásilky je Kupující oprávněn odmítnout Zboží převzít.
4.5Zboží bude Prodávajícím předáno k přepravě nebo připraveno k osobnímu převzetí Kupujícím zpravidla do 24 (dvacetičtyř) hodin od přijetí Objednávkového formuláře v pracovní dny a v případě víkendů a svátku první následující pracovní den, je-li takové Zboží skladem, nebo ve lhůtě dostupnosti Zboží uvedené v Obchodu, není-li takové Zboží skladem.
4.6Výše uvedené podmínky dodání Zboží platí pouze pro Českou republiku. Případné dodání Zboží mimo území České republiky je třeba řešit individuálně mezi Kupujícím a Prodávajícím, a to vždy na základě samostatné ad hoc dohody.

5.ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA ZA JAKOST

5.1Prodávajicí odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávajicí v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný z Kupní smlouvy; jinak pro účel obvyklý.
5.2Zboží je vadné, nemá-li vlastnosti uvedené v článku 5.1 těchto Obchodních podmínek.
5.3Kupující nemá práva z vadného plnění v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Kupní smlouvy.
5.4Kupující má následující práva z vadného plnění v případě, že se jedná o takové vadné plnění zakládající podstatné porušení Kupní smlouvy. Za podstatné porušení Kupní smlouvy se rozumí, je-li Kupujícímu dodáno jiné Zboží, nebo pokud Zboží nemá ujednané vlastnosti. Kupující má v těchto případech právo:
5.4.1na odstranění vady dodáním nového bezvadného Zboží či dodáním chybějící části;
5.4.2na odstranění vady opravou Zboží;
5.4.3na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
5.4.4odstoupit od Kupní smlouvy.
5.5Nezvolí-li si Kupující právo z vadného plnění podle článku 5.4 těchto Obchodních podmínek včas nebo jedná-li se o nepodstatné porušení Kupní smlouvy, tj. jiné porušení než je uvedeno v článku 5.4 těchto Obchodních podmíenk, má Kupující právo na odstranění vady, nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
5.6Kupující je povinen veškeré zjištěné vady Zboží bezodkladně oznámit Prodávajícímu, a to osobně při předání Zboží, a/nebo telefonicky na 221517234, nebo e-mailem info@foodfriends.cz, či dopisem na adresu Food&Friends Zahradní 360, Jeneč, PSČ 252 61. Reklamované Zboží Kupující zašle spolu s dokladem o koupi a průvodním dopisem, ve kterém uvede vytýkané vady, a které právo podle článku 5.4. Obchodních podmínek uplatňuje, a to na adresu provozovny Prodávajícího. Balíky doručené na dobírku není Prodávající povinen převzít. Prodávající vydá Kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace Zboží uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to e-mailem bezprostředně po přijetí reklamace (v případě osobního uplatnění je předáno ihned); dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.
5.7Je-li na obalu Zboží, nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze Zboží použít, vztahuje se na Zboží záruka za jakost se záruční dobou odpovídající uváděné době použitelnosti, tedy u Zboží (potravin) je tato doba omezena datem jejich použitelnosti a/nebo minimální trvanlivostí.
5.8Pro udržení a uchování vlastností Zboží (zejména potravin) Kupující bere na vědomí, že by měl dodržovat skladovací a uchovávací postupy . Jestliže Kupujicí jedná v rozporu s těmito postupy, nemusí být brán zřetel ze strany Prodávajícího na pozdější uplatnění práv Kupujícího, a to z důvodu, že vadu na Zboží zavinil Kupující svým jednáním.
5.9Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího v okamžiku jeho převzetí. Nebezpečí škody dále přechází na Kupujícího v případě, kdy Kupující odmítne Zboží převzít, ačkoliv mu Prodávající umožní se Zbožím nakládat.
5.10Plyne-li z prohlášení Prodávajícího nebo z dokladu o předání, že Prodávající dodal menší množství Zboží, nevztahují se na chybějící Zboží ustanovení o vadách.
5.11Kupující je povinnen předané Zboží ihned a na místě jeho převzetí zkontrolovat, a jakékoliv zjištěné vady okamžitě sdělit Prodávajícímu (resp. jeho zaměstnanci) na příslušné potvrzení o předání/převzetí Zboží z Kupní smlouvy. Pokud Zboží (zejména potraviny) při předání Kupujícímu bude vadné, přičemž v důsledku takové skutečnosti jej nebude možné použít k jeho účelu, vrátí ihned Kupující Zboží z Kupní smlouvy Prodávajícímu (resp. jeho zaměstnanci).
5.12Kupující výslovně souhlasí s tím, že z důvodu povahy Zboží (zejména potravin) nemusí být brán zřetel na skutečnost, že nesdělil zjevné vady Zboží při jeho předání Prodávajícímu a neuplatnil svá práva z vadného plnění ihned a na místě převzetí Zboží z Kupní smlouvy.
5.13Ustanovení článku 5. těchto Obchodních podmínek upravuje základní práva jak spotřebitelů, tak ostatních Kupujicích.

6.ODPOVĚDNOST ZA VADY VZTAHUJICÍ SE POUZE NA SPOTŘEBITELE

6.1Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady, zejména, že:
6.1.1má Zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
6.1.2se Zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá;
6.1.3Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
6.1.4je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a
6.1.5Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
6.2Projeví-li se vada v průběhu 6 (šesti) měsíců od převzetí Zboží, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí. U Zboží (potravin) je tato doba omezena datem jejich použitelnosti a/nebo minimální trvanlivostí.
6.3Kupující smí uplatnit právo z vad, které se vyskytnou u spotřebního Zboží v době 24 (dvaceti čtyř) měsíců od jeho převzetí, není-li v Obchodních podmínkách uvedeno jinak a/nebo se jedná o:
6.3.1Zboží prodávané za nižší cenu, jde-li o vadu, pro kterou byla tato nižší cena ujednána;
6.3.2na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým používáním;
6.3.3u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Kupujícím;
6.3.4vyplývá-li to z povahy Zboží.
6.4Nemá-li Zboží vlastnosti uvedené v článku 6.1. těchto Obchodních podmínek, může Kupující požadovat dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od Kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady.
6.5Právo na dodání nového Zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od Kupní smlouvy odstoupit.
6.6Neodstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu Zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit její součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.
6.7Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.
6.8Je-li na Zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke Zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze Zboží použít, použijí se ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, o záruce za jakost.
6.9Kupující musí dodržet podmínky pro jejich skladování, v opačném případě má Prodávající parvo odmítnout uplatnění práv Kupujícího z vadného plnění a ze záruky za jakost.
6.10V případě Kupujícího, který je podnikatelem a Zboží pořizuje pro svou podnikatelskou činnosti, a který tuto skutečnost uvede při objednávání Zboží (např. tím, že v Objednávkovém formuláři uvede své IČO a/nebo DIČ), se nepoužijí ustanovení článku 6. těchto Obchodních podmínek.
6.11Doby uvedené v článcích 6.2. a 6.3. těchto Obchodních podmínek se neuplatní ve vztahu ke Zboží (potravinám), které je určeno ke spotřebě do 24 (dvacetičtyř) hodin.

7.ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

7.1Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn od Kupní smlouvy i bez uvedení důvodu odstoupit ve lhůtě do 14 (čtrnácti) dnů od:
7.1.1dne převzetí Zboží, jde-li o Kupní smlouvu;
7.1.2dne převzetí poslední dodávky Zboží, jde-li o Kupní smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí;
7.1.3dne převzetí první dodávky Zboží, jde-li o Kupní smlouvu jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka Zboží.
7.2Lhůta k odstoupení od Kupní smlouvy dle článku 7.1. těchto Obchodních podmínek je ze strany Kupujícího dodržena, bylo-li před jejím koncem Prodávajícímu odesláno oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy na adresu sídla Prodávajícího, příp. na e-mail info@foodfriends.cz.
7.3V případě uplatnění práva na odstoupení je Kupující povinen Prodávajícímu bezodkladně, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení, odeslat dodané Zboží spolu s dokladem o koupi zpět na adresu sídla Prodávajícího. Náklady spojené s vrácením Zboží v případě odstoupení nese Kupující.
7.4Pokud Kupující využije svého práva na odstoupení od Kupní smlouvy v souladu s těmito Obchodními podmínkami, vrátí mu Prodávající nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů ode dne, kdy bylo Prodávajícímu doručeno oznámení o odstoupení, veškeré peněžní prostředky včetně nákladů na dodání Zboží, které od něho na základě Kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí Kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže Kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání Zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání Zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží (bezplatný osobní odběr však do těchto variant dopravy nepatří). Prodávající však není povinen vrátit Kupujícímu přijaté peněžní prostředky do okamžiku, než mu Kupující Zboží vrátí nebo prokáže, že Zboží Prodávajícímu odeslal.
7.5Kupující odpovídá Prodávajícímu pouze za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Pokud tedy bude vrácené Zboží v rozporu s předchozí větou poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.
7.6Kupující, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že z důvodů dle § 1837 Občanského zákoníku nemůže od Kupní smlouvy odstoupit, tj. vzhledem k povaze Zboží zejména, nikoliv však výlučně, Kupujicí nemůže odstoupit od Kupní smlouvy o dodávce Zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným Zbožím.
7.7Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se Zbožím poskytovány dárky, kterými se rozumí i Zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu za cenu nepřesahující 1 Kč bez DPH, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva Kupujícího odstoupit od Kupní smlouvy dle § 1829 Občanského zákoníku, darovací smlouva pozbývá účinnosti a Kupující je povinen spolu s vráceným Zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky, jinak se bude jednat na straně Kupujícího o bezdůvodné obohacení.
7.8Podnikatel nemůže odstoupit od Kupní smlouvy postupem podle článku 7.1. a článků souvisejicích, těchto Obchodních podmínek.
7.9Kupující nemůže odstoupit od Kupní smlouvy, ani požadovat dodání nového Zboží, nemůže-li Zboží vrátit ve stavu, v jakém je obdržel, s výjimkou:
7.9.1pokud došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vad Zboží;
7.9.2použil-li Kupující Zboží před objevením vady;
7.9.3nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu svým jednáním a/nebo opomenutím;
7.9.4prodal-li Kupující Zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
7.10Neoznámil-li Kupující vadu Prodávajícímu včas, pozbývá právo odstoupit od Kupní smlouvy.

8.OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1Správcem osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR”) je Prodávající.
8.2Kupující souhlasí s tím, že při objednání a převzetí Zboží, jakož i při registraci do Obchodu je vyžadováno vyplnění údajů, které mají povahu osobních údajů (dále jen „Osobní údaje“).
8.3Kupující bere na vědomí, že Prodávající bude Osobní údaje Kupujícího uvedené při činnostech uvedených v těchto Obchodních podmínkách po dobu uvedenou níže, shromažďovat, zpracovávat a uschovávat jako registrovaný správce osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Prodávající je oprávněn tak činit po dobu a v rozsahu potřebném k provedení veškerých činností s uzavřením Kupní smlouvy souvisejících, zejména za účelem vyřízení objednávky Kupujícího.
8.4V případě, že Kupující udělí souhlas Prodávajícímu ke zpracování Osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení, pak právní důvodem je zpracování Osobních údajů je tento souhlas a Osobní údaje budou zpracovávány na dobu 5 (pěti) let od udělení souhlasu, vše ostatní se uplatní jako v případě zpracovávání Osobních údajů na základě plnění Kupní smlouvy (Objednávky).
8.5Zpracování osobních údajů Kupujícího bude prováděno pověřenými zaměstnanci Prodávajícího, popř. Prodávající může pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele, a to v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu zpracování osobních údajů.
8.6Příjemci Osobních údajů jsou osoby (i) podílející se na dodání Zboží a realizaci plateb ve vztahu k Objednávce, (ii) zajišťující služby provozování Internetového obchodu a další služby v souvislosti s provozováním Internetového obchodu, (iii) zajišťující marketingové služby.
8.7Kupující má právo (i) být zapomenut (právo na vymazání Osobních údajů), to neplatí svědčí-li Prodávajícímu jiný právní důvod pro zpracovávání Osobních údajů; (ii) požadovat od Prodávajícího přístup k Osobním údajům a jejich opravu nebo aktualizaci; (iii) vznést námitku proti zpracování Osobních údajů; (iv) požadovat od Prodávajícího informace, jak je s Osobními údaji nakládáno; (v) získat své Osobní údaje ve strojově čitelném a přenositelném formátu k jejich přenosu; (vi) podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud má pochybnosti o dodržování zákona o ochraně osobních údajů či GDPR Prodávajícím; (vii) požadovat po Prodávajícím omezení zpracování Osobních údajů, (viii) odvolat svůj souhlas se zpracováním Osobních údajů, pokud jej udělil Prodávajícímu.
8.8Prodávající prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení Osobních údajů.
8.9Prodávající přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
8.10Prodávající prohlašuje, že k Osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
8.11Po uplynutí nezbytné doby pro uchovávání osobních údajů je Prodávající vymaže/zničí.
8.12Prodávající nemá v úmyslu předat Osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
8.13Prodávající si z důvodu předcházení trestné činnosti a minimalizace škod vyhrazuje právo odmítnout Objednávku Kupujícího vytvářenou z podezřelé IP adresy, např. při využití tzv. proxy serveru. V případě problémů s Objednávkou může Kupující kontaktovat Prodávajícího prostřednictvím e-mailové adresy Prodávajícího.
8.14Prodávající může dále zpracovávat tzv. "cookies" soubory tak, aby usnadnil poskytování služeb informační společnosti a je zajištěno, aby Kupujícímu byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používá. Kupující má možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jeho koncového zařízení, např. pomocí funkce anonymního prohlížení internetového prohlížeče. Podrobnosti o souborech „cookies“ naleznete zde https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=cs.

8.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Veškeré případné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím z Kupní smlouvy nebo těchto Obchodních podmínek budou řešeny místně příslušným obecným soudem dle práva České republiky.
9.2V případě rozporu mezi Kupní smlouvou a těmito Obchodními podmínkami je rozhodující znění Kupní smlouvy.
9.3V případě, že dojde mezi Prodávajícím a Kupujícím, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Kupující, který je spotřebitelem, podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, se sídlem Štěpánská 15, Praha 2, PSČ 120 00, e-mail: adr@coi.cz, web: www.adr.coi.cz.
9.4Stane-li se některé ustanovení těchto Obchodních podmínek neplatným nebo neúčinným, ostatní ustanovení Obchodních podmínek tím zůstávají nedotčena.
9.5Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné dnem uvedeným v jejich záhlaví. Současně tímto dnem pozbývají platnosti a účinnosti veškeré předchozí podmínky a pravidla vztahující se k nákupu Zboží prostřednictvím Obchodu vydané přede dnem platnosti a účinnosti těchto Obchodních podmínek.